Shiang | Taiwan

https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2022/05/Shiang-Taiwan.mp4...

Akosua | Ghana

https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2022/05/Akosua-Ghana.mp4...

Risa | Japan

https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2022/05/Risa-Japan.mp4...

Munita | New Zealand

https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2022/05/Munita-New-Zealand.mp4...

Zulma | USA

https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2022/05/WCC-Zulma.mp4...

Mariléia | Brazil

https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2022/05/Marileia-Brazil.mp4...